Proszę aktywować Javascript!
Trautwein

Warunki

Trautwein GmbH Werbetechnik

Blitzkuhlenstr. 100
45659 Recklinghausen
Niemcy

Tel. +49 (02361) 6002-0
Fax +49 (02361) 7079

Prezes: Thomas Trautwein


HRB 4970 Recklinghausen


Trautwein Sp. z o.o.

ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzów
Polska

Tel. +48 (032) 2460325
Fax +48 (032) 2467206

Prezes: Beata Prusko
NIP 627-20-79-740
REGON 273558897

KRS 163152 Katowice
VAT UE PL 6272079740
Kapitał zakł. 50000 zł


Warunki korzystania ze strony internetowej

Na naszej stronie internetowej chcielibyśmy ogólnie poinformować klientów i osoby zainteresowane o naszej firmie. Naturalnie dokładamy wszelkich starań, jednakże nie przejmujemy żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność podanych informacji.

Podane tutaj dane w żadnym wypadku nie należ traktować jako doradztwo lub ofertę umowy. Zdjęcia i opisy produktów jedynie obrazują nasze możliwości, bez gwarancji konkretnych właściwości. Zdjęcia i opisy produktów jedynie obrazują nasze możliwości, bez gwarancji konkretnych właściwości.

Za treść zewnętrznych linków odpowiedzialni są ich użytkownicy. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje wykluczona.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej i podanych do dyspozycji informacji i nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek inne ich zastosowanie lub powielanie, jeżeli nie zostało to wcześniej wyraźnie pisemnie przez nas autoryzowane.

Wszystkie użyte marki, logo i wzory są chronione i bez zgody aktualnych właścicieli nie mogą być używane.

Wprowadzanie danych personalnych czy handlowych następuje ze strony właściciela na bazie pełnej dobrowolności. Obiecujemy oczywiście poufność.

Prosimy o nie przesyłanie niechcianych materiałów informacyjnych lub reklamowych lub nawiązywanie kontaktu w celach reklamowych - szczególnie niezapowiedzianych wizyt lub połączeń telefonicznych. Korzystanie z naszych danych kontaktowych w tych celach jest niedozwolone.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian, uzupełnień lub kasowanie części stron lub całej oferty, jak też czasowe lub ostateczne wstrzymanie publikacji.

Jeżeli jedno z wymienionych postanowień jest lub będzie nieskuteczne lub niewykonalne to niepodważalna zostaje skuteczność pozostałych postanowień. W tym przypadku obowiązuje ta skuteczna i wykonalna regulacja, która najlepiej odpowiada celom ekonomicznym pierwotnego postanowienia. To samo obowiązuje dla wymagającej wypełnienia luki.

Ochrona danych osobowych

Nasz serwer znajduje sie na terenie Niemiec, ma on zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przglądarką, rozpoznawalny po prefiks-ie "https://" w pasku adresu przeglądarki. Wszystkie dane, które przesyłają Państwo do tej witryny, podają w e-mail -formularzu i odwrotnie lub my wysyłamy do Państwa są dzięki szyfrowaniu nieczytelne dla osób trzecich.

Używamy pliki cookie, tzw. niewielkie pliki danych, które zostaną zampamietane tylko na Państwa komputerze. Zawarte w nich dane nie są nam przekazywane. Pliki te służą wyłącznie Państwa wygodzie, zaoszczędzą przy kolejnej wizycie naszej strony konieczności ponownego wyboru języka lub wpisywania w formularzu kontaktowym już raz wprowadzonych danych. Nie ograniczają w żadnym stopniu dowolności wprowadzania danych. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies.

Nie używamy skryptów, wtyczek ani plików cookie od innych dostawców.

Rejestrujemy dostęp do strony po stronie serwera i bez osobistych odnośników jak następuje: odwiedzana strona internetowa, czas dostępu, przeglądarka, adres IP, host. Rejestrowanie tych danych odbywa się anonimowo, a zebrane dane nie zezwalają na wnioski dotyczące konkretnych osób fizycznych. Danych nie przekazuje się osobom trzecim, ani nie łączy się z innymi informacjami. Jeżeli nie wyrażają Państwo na powyższe działania prosimy o niekorzystanie z naszej witryny. Na wniosek usuwamy wpis w dzienniku, po uprzednim wskazaniu nam adresu IP oraz terminu wejścia na stronę. Nie jest to konieczne ponieważ używamy danych dostępowych wyłącznie w celu udoskonalenia naszego serwisu internetowego, nie w celu śledzenia osób odwiedzających naszą stronę. Naszymi odbiorcami są wyłącznie osoby prawne.

Przetwarzamy i przechowujemy następujące, konieczne w celach handlowych, dane naszych partnerów biznesowych: nazwa, służbowy adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, służą wyłącznie w celach kontaktowych w kwestiach handlowych, nie osobistych.

W rozumieniu Prawa Europejskiego i Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Naszym zdaniem przetwarzane przez nas dane nie spełniają tego warunku. Bez zastanowienia mogą Państwo do nas telefonować, pisać lub wysyłać maile.Ogólne warunki handlowe

Zlecenia, zamówienia i pozostałe interesy handlowe realizujemy wyłącznie na podstawie poniższych warunków. Za sprzeczne z niniejszym uważa się odmiennie brzmiące warunki handlowe naszych partnerów umowy.

Oferta cenowa
Oferty Sprzedającego są niewiążące. Zawarte w nich ceny są obowiązujące z zastrzeżeniem, że dane na podstawie których opracowano ofertę nie ulegną zmianie aż do zakończenia umowy.

Dokumenty wchodzące w zakres oferty jak zdjęcia, rysunki, dane dotyczące ciężaru i wymiarów, są jedynie w przybliżeniu miarodajne, chyba że wymiary wyraźnie określone zostały jako wiążące.

Skierowane do klientów wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy zdjęcia, rysunki, cenniki i inne informacje dotyczące ciężaru i wymiarów przedmiotu sprzedaży - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

Prototypy lub wzory są wykonywane w pojedyńczych względnie kilku sztukach i mogą różnić się od produktów seryjnych.

Ceny
Jeżeli nie uzgodniono inaczej obowiązują ceny netto (bez podatku VAT) bez opakowania loco zakład. Transport, fracht, porto, koszty celne, opakowanie, ubezpieczenia, inne koszty związane z transportem obciążają Kupującego.

Opłaty, które z mocy ustawy lub rozporządzeń wprowadzone zostały po zakończeniu umowy, a które w jakiejkolwiek formie bezpośrednio lub pośrednio podrażają towar, obciążają Kupującego.

W przypadku uregulowań prawnych (np. ElektroG) określających zwrot i utylizację dostarczonych urządzeń lub części, klient dokonuje tych obowiązków i tym samym zwalnia nas z nich.

Jeżeli w czasie trwania umowy długoterminowej (umowy o okresie ważności powyżej 2 miesięcy i umowy bezterminowe) wystąpią istotne zmiany cen (materiałów, energii, wynagrodzeń), wtedy każda ze stron umowy ma prawo zażądać stosownego dopasowania ceny z uwzględnieniem niniejszych czynników.

Kupujący biorąc udział w pokrywaniu kosztów wytworzenia modeli, narzędzi itp. nie nabywa do nich prawa, stanowią one dowolnie rozporządzalną własność Sprzedającego.

Dostawa
Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, dostawa odbywa się "loco zakład". Miarodajnym dla zachowania terminu dostawy lub czasu dostawy jest zgłoszenie przez Sprzedającego gotowości wysyłki towaru Kupującemu.

Dojdzie ze strony Sprzedającego do opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wtedy Kupujący w pierwszej kolejności gwarantuje stosowne przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Po bezskutecznym upływie przedłużonego terminu Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Dalej idące roszczenia są wykluczone.

Zakłócenia w pracy zakładu, szczególnie opóźnienia w dostawach, strajki, lokaut, wojna, awarie lub inne nieprzewidywalności, które uniemożliwiają terminowy wywiązanie się ze zlecenia, skutkują przedłużeniem terminu dostawy o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie umowy i nie są podstawą do odstąpienia od umowy. Niniejsze dotyczy również, jeżeli w momencie wystąpienia zakłócenia dostawa już była opóźniona.

Wysyłka towaru odbywa się na ryzyko Kupującego, niezależnie od tego czy wysyłka następuje bezpośrednio do Kupującego, do Sprzedającego, czy w inne miejsce celem dalszej ekspedycji. Każde ryzyko przechodzi na Kupującego od momentu wystawienia przez Sprzedającego listu przewozowego jako informacji o gotowości towaru do wysyłki. Ryzyko przechodzi na Kupującego również wtedy, gdy cena została ustalona „loco miejsce przeznaczenia“ lub też, jeżeli w jakikolwiek inny sposób Sprzedający bierze udział we frachcie lub wysyłce.Jeżeli wysyłka towaru opóźnia się z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, to ryzyko utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dojścia do Kupującego zgłoszenia o gotowości wysyłki.

Przy umowach realizowanych na żądanie Kupujący zamawia całkowitą ilość i według potrzeb żąda dostawy częściowej. Jeżeli nie uzgodniono inaczej Sprzedający zastrzega sobie sobie prawo, zafakturowania towaru, który w ciągu 12 miesięcy od daty umowy nie został żądany i do czasu jego wysyłki magazynować go na koszt Kupującego.

Opakowanie
W ramach prawa i przepisów dotyczących opakowań przyjmujemy je spowrotem. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia ich na własny koszt, czyste, wolne od obcych ciał, posegregowane według typu i rodzaju. W przeciwnym razie Kupujący obciążony zostanie dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

Płatność
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, faktury płatne są na konto Sprzedającego w całości, bez jakichkolwiek potrąceń w ciągu 14 dni po dostawie. Czeki jako forma płatności uznawane są dopiero po ich realizacji.

Koszty związne z obrotem płatniczym obciążają Kupującego.
Wyklucza się kompensatę wierzytelności Sprzedającego z nieprawomocnie ustalonymi wierzytelnościami Kupującego.

Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych lub też wypełnienie bądź zabezpieczenie żądań Sprzedajacego zagrożone zostaje sprzecznym z umową zachowaniem lub w jakikolwiek inny sposób, np. zastawami strony trzeciej lub postępowaniem upadłościowym Kupującego, wtedy Sprzedający ma prawo do odbioru swojego towaru również bez uprzedniego odstąpienia od umowy. Zajęcia lub inne interwencje osób trzecich na towary zastrzeżone bądź odstępowane wierzytelności, partner umowy ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu pisemnie wraz z przekazaniem niezbędnej do interwencji dokumentacji.

Opóźnienia płatności upoważniają Sprzedającego do wstrzymania naszych zobowiązań produkcyjnych i dostawczych.

Zaległości w płatnościach skutkować będą naliczeniem odsetek karnych z zastrzeżeniem dochodzenia dalszej szkody, bez wymagania do tego dodatkowego upomnienia lub ogłoszenia niewypłacalności. Für Zahlungsrückstände werden unter Vorbehalt der Geltendmachung weiteren Schadens Verzugszinsen berechnet, ohne dass es hierzu einer zusätzlichen Mahnung oder Verzugsetzung bedarf.

Kupujący jest zobowiązany do informowania Sprzedającego o każdej okoliczności, która zagraża terminowemu dotrzymaniu należności płatniczych. Jeżeli spełnienie roszczeń płatniczych jest zagrożone, wtedy Sprzedający może zażadać przedpłaty i natychmiastowej zapłaty wszystkich otwartych rachunków, jak i tych których termin płatności jeszcze nie minął, towar zatrzymać jak również wstrzymać prace przy aktualnie realizowanych zleceniach.

Zastrzeżenie prawa własności
Wszystkie dostarczone przez Sprzedajacego towary do momentu pełnego uiszczenia wszelkich należności względem partnera umowy, wynikających z całości stosunku handlowego, niezależnie od podstawy prawnej, pozostają własnością Sprzedajacego (towary zastrzeżone). Niniejsze obejmuje również takie żądania, które opierają się na umowach równocześnie jak i później zawartych. Zastrzeżenie własności rozciąga się również na uznane salda, jeżeli należności względem partnera umowy Sprzedający księguje na rachunkach bieżących (zastrzeżenie rachunku bieżącego).

W przypadku dalszej obróbki towaru przez Kupującego, Sprzedawca nabywa udział we współwłasności nowej rzeczy w wysokości wartości przypadającej na dostarczony przez niego towar. Im Falle der Weiterverarbeitung von Waren erwerben wir das anteilige Miteigentum an der neuen Sache in der Höhe des Wertes, der auf unsere gelieferten Waren entfällt.

Kupujący jest uprawniony z zachowaniem przepisów postępowania handlowego do dalszego zbywania towaru osobom trzecim, jeżeli nie zalega względem Sprzedającego z zapłatą za ten towar. Kupujący odstępuje Sprzedajacemu należności z tytułu dalszego zbywania dla zabezpieczenia jego roszczeń i to niezależnie od tego czy towary te są czy też nie są związane ze środkami ruchomymi czy trwałymi.Na żądanie Sprzedającego, Kupujący winien przedłożyć Sprzedającemu odstąpienie swoich należności od osób trzecich na jego rzecz, z żądaniem przekazywania tych należności wyłącznie Sprzedającemu dla zabezpieczenia jego roszczeń, a poza tym oddać mu do dyspozycji wszystkie wymagalne dokumenty i informacje niezbędne do wykazania przez Sprzedającego roszczeń wobec Kupującego. Sprzedajacy zobowiązuje się nie korzystać z odstąpienia jak długo Kupujący w terminie będzie realizował wobec Sprzdającego swoje zobowiązania płatnicze. W przypadku gdy płatność osób trzecich nastąpi bezpośrednio do Kupującego, wtedy otrzymuje on niniejszą kwotę jako pieniądze Sprzedającego w wysokości jego roszczenia lecz wyłącznie jako powierzone.

Jeżeli wartość udzielonego Sprzedającemu zabezpieczenia przekroczy jego żądania w sumie o więcej niż 20 %, w takim przypadku Sprzedający na żądanie Kupującego zobowiązany jest zrezygnować z zabezpieczenia.

Dochodzenie praw wynikłych z uzgodnionego zastrzeżenia własności w przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego wraz z żądaniem wydania, nie są uważane jako odstąpienie od umowy, chyba że zostało to przez Sprzedającego wyraźnie oświadczone. W zajęciu przez Sprzedajacego towaru zastrzeżonego zawarte jest zawsze odstąpienie od umowy.

Gwarancja, wady
Okres gwarancji dla produktów Sprzedającego wynosi 6 miesięcy od dnia przejścia ryzyka. Z gwarancji wyłączeniu podlegają materiały szybko zużywające się jak np. żródła światła. Okres ten jest okresem przedawnienia i dotyczy również rekompensaty szkód wynikłych z następstw nieprawidłowości, jeżeli nie staną się obowiązujące roszczenia z tytułu niedozwolonego postępowania.

Dostarczony przez Sprzedającego towar należy natychmiast sprawdzić. Wady towaru zgłaszać należy pisemnie i z wyszczególnieniem, wady jawne do tygodnia po otrzymaniu towaru, wady ukryte w ciągu 6 miesięcy od otrzymania towaru. Partner umowy jest zobowiązany do zgłoszenia wad niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Towar odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar dopuszczony.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że szkody wynikłe podczas transportu zgodnie z ogólnymi niemieckimi warunkami spedycyjnymi mogą być egzekwowane tylko na podstawie potwierdzenia szkody udokumentowanej na formularzu dostawy spedytora.

Wady części dostarczonego towaru nie upoważniają do zakwestionowania całej dostawy, chyba że dostawa częściowa nie leży w interesie Kupującego.

W przypadku uznanych reklamacji nastąpi według uznania Sprzedającego naprawa lub dostawa rekompensacyjna. Jeżeli nie powiedzie się zarówno naprawa jak i dostawa rekompensacyjna, wtedy Kupujący jest upoważniony do anulowania umowy bądź żądania obniżenia należności. Dalej idące roszczenia są wykluczone.

O ile w ramach naprawy części zastąpione zostaną nowymi, to niniejsze nie powoduje przedłużenia czasu trwania gwarancji.

Na żądanie Sprzedającego zakwestionowane części winny być odesłane w możliwie najtańszy sposób. Jeżeli reklamacja była nieuzasadniona, niniejsze koszty obciążają Kupującego.

Odpowiedzialność stron
Kupujący przyznaje, że wymaganie od Sprzedajacego wyrównania strat ograniczone jest każdorazowo do wartości towaru powodującego szkodę i zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z roszczeń wynikających z tytułu skarg i szkód.

Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeżeli wskutek realizacji jego zlecenia pogwałcone zostaną prawa, w szczególności prawa autorskie osób trzecich. Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Wyklucza się wszelkie pozostałe, nie nazwane w warunkach handlowych roszczenia, szczególnie roszczenia rekompensaty szkód jak i inne roszczenia dotyczące opóźnień, niemożności wykonania, naruszenia obowiązku dostawy rekompensacyjnej lub naprawy, naruszenia umownych warunków ubocznych, zawinione, wadliwego wypełnienie umowy, pozytywnego naruszenie umowy, zadłużenia podczas zawarcia umowy lub niedozwolonego postępowanie.

Jeżeli odpowiedzialność Sprzedającego jest wykluczona lub ograniczona, to odnosi się to również do osobistej odpowiedzialności pracowników, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli prawnych oraz pomocników wykonawczych Sprzedajacego.

Postanowienia końcowe
W celach biznesowych gromadzimy niezbędne dane osobowe dotyczące naszych partnerów handlowych.

Gdyby wynikłe z niniejszych warunków pojedyncze postanowienia okazały się nieskuteczne, to nie odnosi się to do mocy obowiązywania pozostałych postanowień. Postanowienia prawnie nieskuteczne powinny być zastąpione przez takie postanowienia, które są najbliższe temu co było zamierzeniem nieskutecznego postanowienia i co najbliższe jest wytyczonym celom gospodarczym partnerów umowy. To samo dotyczy wymagającej wypełnienia luki prawnej.

Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów między Stronami jest prawo Niemieckiej Republiki Federalnej. Sądem właściwym rzeczowo Sąd w Recklinghausen.